cpu_step

Học kỳ tại CPU University

Học kỳ Thời gian Chi tiết
Học kỳ 1 Đầu tháng 6 ~ cuối tháng 10 1 học kỳ
Nghỉ xuân Cuối tháng 10 ~ tháng 11 Khoảng hai tuần
Học kỳ 2 Tháng 11 ~ tháng 3 2 học kỳ
Nghỉ hè Tháng 4 ~ tháng 5 Lớp học hè
Lưu ý

Học phí khoảng 20.000 peso/ học kỳ
1 tín chỉ khoảng 600 peso/ học kỳ *Đây là mức giá cơ bản (mỗi năm) – Không bao gồm lệ phí khác