about_ceo01
Họ tên Jeff Choi (최호용/ 崔镐镛)
Quốc tịch Korean
Vị trí Giám đốc điều hành (CEO)
Văn phòng Korea
Kakao ID jeffji
Msn [email protected]
Số điện thoại (Korea) +82-2-393-6066
about_cmo
Họ tên Brian Paik (백인석)
Quốc tịch Korean
Vị trí CMO (Vice President)
Văn phòng Korea
Skype ID uhakworld1
Số điện thoại (Korea) +82-2-393-6314~5
about_ceo02
Họ tên Michelle Kim (김미화/ 金美和)
Quốc tịch Korean
Vị trí Giám đốc (Director)
Văn phòng Korea
Kakao ID kimmw2355
Số điện thoại (Korea) +82-53-522-2350
(Philippines) 070-7538-6315
about_ceo08
Họ tên Wony(박재원/ PARK, JAEWON)
Quốc tịch Korean
Vị trí Giám đốc (Director)
Văn phòng Korea
Kakao ID alcailoilo
Skype ID alca_iloilo
Số điện thoại (Korea) +82-70-7517-1430
(Philippines) 070-7538-6315
about_ceo03
Name Evans Kim (김경민/ 金庚珉)
Nationality Korean
Position President
Office Philippines
Kakao ID km2512
Msn [email protected]
Tel (Korea) +82-2-393-6314~5
(Philippines) +63-920-981-5551
about_teacher04
Name Riza Magnetico Cañonero
Nationality Filipino
Position CFO(Chief Financial Officer)
Office Philippines
Msn [email protected]
Tel (Philippines) +63-33-336-3470
(Philippines) 070-7538-6315
about_ceo05
Name Odette Carmina L. Rio
Nationality Filipino
Position TOEIC Manager
Office Philippines
Tel (Philippines) +63-33-336-3470
(Philippines) 070-7538-6315
about_ceo07
Name James Charles Legada
Nationality Filipino
Position General Manager/Administator
Office Philippines
Msn [email protected]
Tel (Philippines) +63-33-336-3470
(Philippines) 070-7538-6315
about_teacher01
Name Dam Kim (김담지/金談知)
Nationality Korean
Position Staff
Office Philippines
Msn [email protected]
Tel (Philippines) +63-999-940-2711
(Philippines) 070-7538-6315
staffcloris
Name Cloris(Xia Wenjun)
Nationality Chinese
Position Staff
Office Philippines
Msn [email protected]
Tel (Philippines) +63-908-248-9167
(China) 070-7538-6315
stafftoki
Name Toki (金田 時徳)
Nationality Japanese
Position Staff
Office Philippines
Msn [email protected]
Tel (Philippines) +63-947-778-1442
(Japan) +81-120-963-815
staffally
Name Ally Lee(이성미)
Nationality Korean
Position Staff
Office Korea
Msn [email protected]
Kakao ID cncacademy
Tel (Korea) 02-393-6314
about_teacher05
Name Merla (Mhae Anne) T. Gallaza
Nationality Filipino
Position Secretary
Office Philippines
Msn [email protected]
Tel (Philippines) +63-33-336-3470
(Philippines) 070-7538-6315
about_teacher06
Name Juliet L. Piedad
Nationality Filipino
Position Dormitory Supervisor
Office Philippines
Tel (Philippines) +63-33-336-3470
(Philippines) 070-7538-6315
about_teacher07
Name Neri B. Traigo
Nationality Filipino
Position Building Repairman
Office Philippines
Tel (Philippines) +63-33-336-3470
(Philippines) 070-7538-6315
about_teacher08
Name Will Park (박경원/朴京元)
Nationality Korean
Position Director
Office Korea
Kakao ID edusori
Msn [email protected]
Skype edusoricheck
Tel (Korea) +63-1544-3926
(Philippines) 070-8628-6314
about_teacher09
Name Annaliza Maningat-Tanoy
Nationality Filipino
Position General Manager
Office Philippines
Skype kirk.fonzy
Tel (Philippines) +63-33-333-4007
(Philippines) 070-7538-6315
about_teacher10
Name Richelle Dollosa-Amantillo
Nationality Filipino
Position Academic Manager
Office Philippines
Skype richelle.dollosa
Tel (Philippines) +63-33-333-4007
(Philippines) 070-7538-6315
about_teacher11
Name Lerma Jordan-Cadungon
Nationality Filipino
Position Secretary
Office Philippines
Skype rosebud2110
Tel (Philippines) +63-33-333-4007
(Philippines) 070-7538-6315
about_teacher12
Name Roberto Esposado
Nationality Filipino
Position Computer System Manager
Office Philippines
Skype bert_esposado
Tel (Philippines) +63-33-333-4007
(Philippines) 070-7538-6315
+
Người điều hành
about_ceo01
Họ tên Jeff Choi (최호용/ 崔镐镛)
Quốc tịch Korean
Vị trí Giám đốc điều hành (CEO)
Văn phòng Korea
Kakao ID jeffji
Msn [email protected]
Số điện thoại (Korea) +82-2-393-6066
about_cmo
Họ tên Brian Paik (백인석)
Quốc tịch Korean
Vị trí CMO (Vice President)
Văn phòng Korea
Skype ID uhakworld1
Số điện thoại (Korea) +82-2-393-6314~5
about_ceo02
Họ tên Michelle Kim (김미화/ 金美和)
Quốc tịch Korean
Vị trí Giám đốc (Director)
Văn phòng Korea
Kakao ID kimmw2355
Số điện thoại (Korea) +82-53-522-2350
(Philippines) 070-7538-6315
about_ceo08
Họ tên Wony(박재원/ PARK, JAEWON)
Quốc tịch Korean
Vị trí Giám đốc (Director)
Văn phòng Korea
Kakao ID alcailoilo
Skype ID alca_iloilo
Số điện thoại (Korea) +82-70-7517-1430
(Philippines) 070-7538-6315
+
Nhân viên trung tâm
about_ceo03
Name Evans Kim (김경민/ 金庚珉)
Nationality Korean
Position President
Office Philippines
Kakao ID km2512
Msn [email protected]
Tel (Korea) +82-2-393-6314~5
(Philippines) +63-920-981-5551
about_teacher04
Name Riza Magnetico Cañonero
Nationality Filipino
Position CFO(Chief Financial Officer)
Office Philippines
Msn kriza[email protected]
Tel (Philippines) +63-33-336-3470
(Philippines) 070-7538-6315
about_ceo05
Name Odette Carmina L. Rio
Nationality Filipino
Position TOEIC Manager
Office Philippines
Tel (Philippines) +63-33-336-3470
(Philippines) 070-7538-6315
about_ceo07
Name James Charles Legada
Nationality Filipino
Position General Manager/Administator
Office Philippines
Msn [email protected]
Tel (Philippines) +63-33-336-3470
(Philippines) 070-7538-6315
about_teacher01
Name Dam Kim (김담지/金談知)
Nationality Korean
Position Staff
Office Philippines
Msn [email protected]
Tel (Philippines) +63-999-940-2711
(Philippines) 070-7538-6315
staffcloris
Name Cloris(Xia Wenjun)
Nationality Chinese
Position Staff
Office Philippines
Msn [email protected]
Tel (Philippines) +63-908-248-9167
(China) 070-7538-6315
stafftoki
Name Toki (金田 時徳)
Nationality Japanese
Position Staff
Office Philippines
Msn [email protected]
Tel (Philippines) +63-947-778-1442
(Japan) +81-120-963-815
staffally
Name Ally Lee(이성미)
Nationality Korean
Position Staff
Office Korea
Msn [email protected]
Kakao ID cncacademy
Tel (Korea) 02-393-6314
about_teacher05
Name Merla (Mhae Anne) T. Gallaza
Nationality Filipino
Position Secretary
Office Philippines
Msn [email protected]
Tel (Philippines) +63-33-336-3470
(Philippines) 070-7538-6315
about_teacher06
Name Juliet L. Piedad
Nationality Filipino
Position Dormitory Supervisor
Office Philippines
Tel (Philippines) +63-33-336-3470
(Philippines) 070-7538-6315
about_teacher07
Name Neri B. Traigo
Nationality Filipino
Position Building Repairman
Office Philippines
Tel (Philippines) +63-33-336-3470
(Philippines) 070-7538-6315
+
Nhân viên Edusori
about_teacher08
Name Will Park (박경원/朴京元)
Nationality Korean
Position Director
Office Korea
Kakao ID edusori
Msn [email protected]
Skype edusoricheck
Tel (Korea) +63-1544-3926
(Philippines) 070-8628-6314
about_teacher09
Name Annaliza Maningat-Tanoy
Nationality Filipino
Position General Manager
Office Philippines
Skype kirk.fonzy
Tel (Philippines) +63-33-333-4007
(Philippines) 070-7538-6315
about_teacher10
Name Richelle Dollosa-Amantillo
Nationality Filipino
Position Academic Manager
Office Philippines
Skype richelle.dollosa
Tel (Philippines) +63-33-333-4007
(Philippines) 070-7538-6315
about_teacher11
Name Lerma Jordan-Cadungon
Nationality Filipino
Position Secretary
Office Philippines
Skype rosebud2110
Tel (Philippines) +63-33-333-4007
(Philippines) 070-7538-6315
about_teacher12
Name Roberto Esposado
Nationality Filipino
Position Computer System Manager
Office Philippines
Skype bert_esposado
Tel (Philippines) +63-33-333-4007
(Philippines) 070-7538-6315